410
 • Bitburg, ZOB
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Niederstedem, Abzw.
 • Wolsfeld, Kirche
 • Alsdorf (Eifel), Im Brühl
 • Alsdorf (Eifel), Kirche
 • Alsdorf (Eifel), Abzw. Kaschenbach
 • Niederweis, Ort
 • Irrel, ZOB
 • Echternacherbrück, P+R
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Junglinster, Um Reiland
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Luxembourg, Hugo Gernsback
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Bitburg, ZOB
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Niederstedem, Abzw.
 • Irrel, ZOB
 • Echternacherbrück, P+R
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Junglinster, Um Reiland
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Luxembourg, Hugo Gernsback
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Bitburg, ZOB
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Niederstedem, Abzw.
 • Niederweis, Ort
 • Irrel, ZOB
 • Echternacherbrück, P+R
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Junglinster, Um Reiland
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Luxembourg, Hugo Gernsback
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Bitburg, ZOB
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Niederstedem, Abzw.
 • Niederstedem, Umspannanlage
 • Wolsfeld, Kirche
 • Alsdorf (Eifel), Im Brühl
 • Alsdorf (Eifel), Kirche
 • Alsdorf (Eifel), Abzw. Kaschenbach
 • Niederweis, Ort
 • Irrel, ZOB
 • Echternacherbrück, P+R
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Junglinster, Um Reiland
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Luxembourg, Hugo Gernsback
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Luxexpo
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Um Reiland
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternacherbrück, P+R
 • Irrel, ZOB
 • Niederweis, Ort
 • Alsdorf (Eifel), Abzw. Kaschenbach
 • Alsdorf (Eifel), Kirche
 • Alsdorf (Eifel), Im Brühl
 • Wolsfeld, Kirche
 • Niederstedem, Umspannanlage
 • Niederstedem, Abzw.
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, ZOB

 

 • Luxembourg, Europe Gare Routière
 • Luxembourg, Antoine de St Exupéry
 • Luxembourg, Konrad Adenauer
 • Luxembourg, Avalon
 • Luxembourg, Hugo Gernsback
 • Junglinster, Op der Fréinen
 • Junglinster, Um Lei
 • Junglinster, Um Reiland
 • Echternach, Nonnenmillen/Lac
 • Echternach, Centre de secours
 • Echternach, Belle Vue
 • Echternach, Centre Ville
 • Echternach, LCE/Parking Kack
 • Echternacherbrück, P+R
 • Irrel, ZOB
 • Niederstedem, Abzw.
 • Masholder, B257 Abzw.
 • Bitburg, Echternacher Straße
 • Bitburg, Max. Wäldchen
 • Bitburg, Karenweg
 • Bitburg, ZOB